N A T J E Č A J

KLASA: 602-07/18-01/01 URBROJ: 2170-56-07-18-01 Rijeka, 11.listopada 2018. Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58,  51000 Rijeka, dana 11. listopada 2018. objavljuje N A T J E Č A J za prijavu i upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019. program kvalifikacije i prekvalifikacije u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje za […]

Saznaj više